Termékeket és szolgáltatásokat megosztó portál

Keressen szolgáltatásaink között

Adatkezelési tájékoztató - Hírlevél

Adatkezelési tájékoztató

- Hírlevél -

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott NOHAC WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT által nyújtott hírlevél szolgáltatás során a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik a kizárólag cégek számára elérhető regisztráció kapcsán kerültek kezelésünkbe.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: Észak-magyarországi Autóipari Klaszter Kft.

Cégjegyzékszám: 05-09-021960

Adószám: 23383760-1-05

Székhelye és postacíme: 3525 Miskolc, Szentpáli út 1.

Email címe: info@nohac.hu

Telefonszám: www.nohac.hu

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a NOHAC WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT által nyújtott hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges.

4. Adatkezelés célja:

NOHAC WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT által nyújtott hírlevél szolgáltatások biztosítása céljából.

5. Személyes adatok köre:

Név,

E-mail cím,


Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a NOHAC WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT által nyújtott hírlevél szolgáltatáshoz szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

NOHAC WEB-ALAPÚ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT által nyújtott hírlevél szolgáltatás kapcsán kezelt személyes adatokat mi mint megjelölt adatkezelők kezeljük, továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:


1. Adatkezelő IT szolgáltatója

Adatkezelő a Portál napi üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (szerverműködtetés, rendszergazda- és tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – tárolja a Portálon megadott személyes adatokat a Portált kiszolgáló szerveren.

Az IT szolgáltatásokat végző adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: Oleander Informatikai Kft.
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz utca 7.
Postázási cím: 3532 Miskolc, Görögszőlő u. 1.
Iroda: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 22. 2/5.
Cégjegyzékszám: 05 09 020932
Adószám: 23082445-2-05
Képviselő: Fodor Ákos
Telefonszám: +36/46-200-400
E-mail cím: info@honlap.hu
Honlap:
www.honlap.hu2. Adatkezelő szerver szolgáltatója

Adatkezelő a Portál napi üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Portál üzemeltetésének ellátáshoz szerver szolgáltató al-adatfeldolgozót vesz igénybe.

A szerver szolgáltatást végző al-adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. V.em 5021.
Postázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. V.em 5021.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adószám: 23493474-2-41
Telefonszám: +36/46-200-400
E-mail cím: info@ezit.hu
Honlap: www.ezit.hu3. Adatkezelő hírlevél küldő szoftverének szolgáltatója

Adatkezelő a hírlevél küldéshez használatos szoftvert vesz igénybe adatfeldolgozótól.

A hírlevél küldő szoftvert szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: MailChimp - The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Postázási cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Kapcsolatfelvétel:
https://mailchimp.com/contact/
Honlap: www.mailchimp.com4. Adatkezelő hírlevél küldő szoftverének szolgáltatója

Adatkezelő a hírlevél küldéshez használatos szoftvert vesz igénybe adatfeldolgozótól.

A hírlevél küldő szoftvert szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: SendGrid
Székhely: 1801 California Street Suite 500 Denver, CO 80202
Postázási cím: 1801 California Street Suite 500 Denver, CO 80202
Kapcsolatfelvétel:
https://sendgrid.com/contact/
Honlap:
www.sendgrid.com

5. Adatkezelő levelező szolgáltatója

Adatkezelő a Portál üzemeltetéshez levelező szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe.

A levelezési szolgáltatásokat végző adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: SimpleSoft Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. emelet 205.
Postázási cím: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. emelet 205.
Cégjegyzékszám: 05 09 014290
Adószám: 13994761-2-05
Telefonszám: +36/46-740-640
E-mail cím: info@simplesoft.hu
Honlap: www.simplesoft.hu6. Adatkezelő adminisztrációs szolgáltatója

Adatkezelő a Portál napi üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az adminisztrációs feladatokat látja el a portálon.

Az adminisztrációs szolgáltatásokat végző adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév: BOKIK - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Postázási cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
Iroda: 3525 Miskolc, Vologda utca 3.
Cégjegyzékszám: 00 18 415825
Adószám: 18415825-2-05
Telefonszám: +36/46-501-090
E-mail cím: bokik@bokik.hu
Honlap: www.bokik.hu7. Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásával (leíratkozásával) megszűnik az adattárolás.

8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk.

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Kelt: Miskolc, 2018.10.15.

Ön is rendelkezik szolgáltatásokkal?

Legyen tagja online közösségünknek!